เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ & เมืองฮิดะ-ทาคายามะ & ชมการประดับไฟคริสต์มาสที่ เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ & เมืองฮิดะ-ทาคายามะ & ชมการประดับไฟคริสต์มาสที่

เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ & เมืองฮิดะ-ทาคายามะ & ชมการประดับไฟคริสต์มาสที่ "หมู่บ้านฮิดะโนะซาโตะ" One Day Trip

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ & เมืองฮิดะ-ทาคายามะ & ชมการประดับไฟคริสต์มาสที่ "หมู่บ้านฮิดะโนะซาโตะ"

ไฮไลท์ของโปรแกรม

★โปรแกรมเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง★
1. เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก "หมู่บ้านชิราคาวาโกะ"
2. ท่องเที่ยวตามอัธยาศัยที่ "เมืองทาคายามะ" หรือ Little Kyoto แห่งเมืองฮิดะ
3. รับประทานอาหารเย็นในเมนู "ชาบูชาบูเนื้อวัวฮิดะ + ไก่ย่างเคจัง"
4. ชมการประดับไฟคริสต์มาสอันงดงามที่ "หมู่บ้านฮิดะโนะซาโตะ"

【Option bento】บริการเสริมข้าวกล่องอาหารกลางวัน...
ชุดข้าวกล่อง + เครื่องดื่ม・・・ราคาชุดละ 1000 เยน (รวมภาษี)

※ผู้ที่สนใจสั่งจองข้าวกล่องอาหารกลางวันนี้ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบอย่างน้อย 4 วัน ก่อนถึงวันออกเดินทาง
※กรุณาชำระด้วยเงินสดสกุลเยนที่หัวหน้าทัวร์ของท่านในวันออกเดินทาง
※ผู้ที่ไม่ได้สั่งจองข้าวกล่องอาหารกลางวันนี้กับทางบริษัท กรุณาจัดเตรียมไปด้วยตัวท่านเอง หรือ สามารถซื้อได้ตามจุดแวะพักและภายในหมู่บ้านชิราคาวาโกะ

【ข้อมูลเพิ่มเติม】

  • สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรมสำหรับเด็กเล็ก (3-5ปี) - ที่นั่งรถบัส
  • สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พัก อาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น (แม้ว่าจะไม่ได้ใช้บริการในส่วนนั้นๆก็ตาม)
  • สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พัก อาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม) และค่าบริการเสริมต่างๆ

【หมายเหตุ】

*ทัศนียภาพของหิมะขึ้นอยู่ในกับสภาพอากาศในแต่ละวัน
*โปรแกรมทัวร์นี้จะรับประทานอาหารเย็นในเวลา 17:00 นาฬิกา ก่อนชมการประดับไฟคริสต์มาส อีกทั้ง โปรแกรมทัวร์นี้ไม่มีอาหารกลางวันไว้บริการ สามารถรับประทานได้ตามอัธยาศัยภายในหมู่บ้านชิราคาวาโกะ หรือ สั่งจอง Option bento กับทางบริษัท
*กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้
*ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน
*โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
*ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
*ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
*จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน
*บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

โปรแกรมการเดินทาง

  • สถานีนาโกย่า (รวมตัว 8:50 นาฬิกา)
  • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (เยี่ยมชมตามอัธยาศัย / ประมาณ 80 นาที)
  • เมืองทาคายามะ (ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย / ประมาณ 70 นาที)
  • เมืองทาคายามะ (รับประทานอาหารเย็น)
  • หมู่บ้านฮิดะโนะซาโตะ (เดินเล่นตามอัธยาศัย / ประมาณ 20 นาที)
  • สถานีนาโกย่า (เดินทางกลับถึงในเวลา 21:00 นาฬิกา ตามกำหนดการ)

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง :   นาโกย่า

เวลาที่นัดหมาย :   08:50 AM

จุดหมาย :   และจังหวัดกิฟุ

ภาษา :   ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา  :  บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ :  28 ท่าน*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ :  1 ท่าน

ราคา

THB 10,000,000

6 กรกฎาคม 2563

วันเดินทางทั้งหมด

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more