นั่งรถไฟท้องถิ่น

นั่งรถไฟท้องถิ่น "ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีที่・หุบเขาทากาซึโดะ・ทะเลสาบคุซากิ・บ่อน้ำอิซุรุฮาระ-เบ็นเท็น / ออกจากชินจูกุ (One Day trip)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

นั่งรถไฟท้องถิ่น "สายวาตาระเสะ-เคโคคุ" & ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีที่・หุบเขาทากาซึโดะ・ทะเลสาบคุซากิ・บ่อน้ำอิซุรุฮาระ-เบ็นเท็น

ไฮไลท์ของโปรแกรม

1. รถไฟท้องถิ่น "สายวาตาระเสะ-เคโคคุ"・・・นั่งรถไฟชมใบไม้เปลี่ยนสี วิ่งไปตามเส้นทางของหุบเขาวาตาระเสะ

2. หุบเขาทากาซึโดะ・・・ ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีที่สะท้อนตลอดทั้งสองฝั่งของแม่น้ำวาตาระเสะ

3. ทะเลสาบคุซากิ-・・・ชมการประชันความงามของทะเลสาบและใบไม้เปลี่ยนสี

4. วัดโฮโตคุ… เยี่ยมชมวัดนิกายเซ็นที่มีความงดงามทางธรรมชาติตลอดทั้งสี่ฤดู และเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน กว่า 550 ปี

5. บ่อน้ำอิซุรุฮาระ-เบ็นเท็น-・・・เยี่ยมชมบ่อน้ำที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็น 1 ใน 100 ของแหล่งน้ำที่สะอาดที่สุดของญี่ปุ่น​

[ฤดูกกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีของปีที่ผ่านมา]
กลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนพฤศจิกายน

【ข้อมูลเพิ่มเติม】

*สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรมสำหรับเด็กเล็ก (3-5ปี) - ที่นั่งรถบัส ค่ารถไฟท้องถิ่น

*สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พัก อาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น (แม้ว่าจะไม่ได้ใช้บริการในส่วนนั้นๆก็ตาม)

*สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พัก อาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม) และค่าบริการเสริมต่างๆ

【หมายเหตุ】

*เกี่ยวกับรถไฟท้องถิ่น "สายวาตาระเสะ-เคโคคุ" :นั่งรถไฟท้องถิ่นในเส้นทางจากสถานีรถไฟโอมามะ ไปจนถึงสถานีรถไฟโกโดะ ทั้งนี้ อาจจะมีอาจเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้บริการในวันนั้นๆ

*ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน

*ฤดูกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี 

*โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น

*เนื่องจากหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ของโปรแกรมนี้ จะต้องเดินทางไปรับนักท่องเที่ยว ณ จุดรวมตัวอื่น ก่อนที่จะเดินทางมายังจุดรวมตัวของท่าน ดังนั้น หากวันเดินทางมีสภาพการจราจรที่ไม่เอื้ออำนวย หัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ และบัสนำเที่ยว อาจเดินทางมาถึงจุดรวมตัวของท่านช้ากว่าที่ระบุไว้ กรุณารอ ณ จุดรวมตัวจนกว่าหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ และบัสนำเที่ยวจะเดินทางมาถึง

*ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

*ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์

*จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน

*บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

โปรแกรมการเดินทาง

  • ชินจูกุ (ออกเดินทาง 7:50 นาฬิกา)
  • บ่อน้ำอิซุรุฮาระ-เบ็นเท็น (เดินเล่น / ประมาณ 20 นาที)
  • วัดโฮโตคุ (สักการะ & ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี / ประมาณ 40 นาที)
  • หุบเขาทากาซึโดะ (ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี / ประมาณ 50 นาที)
  • สถานีรถไฟโอมามะ
  • [นั่งรถไฟท้องถิ่น "สายวาตาระเสะ-เคโคคุ" ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี / ประมาณ 30 นาที]
  • สถานีรถไฟโกโดะ
  • ทะเลสาบคุซากิ (เดินเล่น / ประมาณ 40 นาที)
  • ชินจูกุ (เดินทางกลับถึงในเวลา 18:30 นาฬิกา ตามกำหนดการ)

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง : ชินจุกุ(Tokyo Metropolitan Underground Car Park)

เวลาที่นัดหมาย  :  07:50 AM

จุดหมาย :   จังหวัดโทจิกิ

ภาษา  :  ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน

ขอบเขตการให้บริการภาษา  :  บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ  :  28 ท่าน *อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ  :  1 ท่าน

ราคา

THB 10,000,000

6 กรกฎาคม 2563

วันเดินทางทั้งหมด

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more