เยี่ยมชม 7 จุด ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่เกียวโต  (One Day Trip)

เยี่ยมชม 7 จุด ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่เกียวโต (One Day Trip)

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่เกียวโต

ไฮไลท์ของโปรแกรม

~ ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ 'เกียวโต' สะดวกสบายกับการท่องเที่ยวในช่วง high season ด้วยบัสนำเที่ยว ~

1. ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวนญี่ปุ่นแห่ง 'ศาลเจ้านากาโอกะ-เท็นมังกุ'

2. วัดโคเมียวจิ・・・วัดที่ปกคลุมไปด้วยใบไม้เปลี่ยนสีสีแดง-เหลือง
※ในกรณีที่ต้องการเดินทางไปยังวัดโคเมียวจิด้วยตัวเอง กรุณาเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ เนื่องจากไม่สามารถใช้บริการที่จอดรถในบริเวณรอบๆวัดได้

3. วัดโทฟุคุจิ・・・ชมวิวจาก「สะพานทสึเท็นเคียว」ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีอันสวยงามของจังหวัด

4. วัดนันเซ็นจิ・・・ตัวแทนจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีของเกียวโต

5. ถนนสายนักปราชญ์・・・ถนนสายเล็กๆริมคลองท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสี

6. อะราชิยาม่า・・・จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีชื่อดังระดับประเทศ 

7. กิจกรรมล่องเรืออะราชิยาม่า (เช่าเหมาลำ)・・・ล่องเรือชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีของอะราชิยาม่า

【ฤดูกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีจากปีที่ผ่านๆมา】

・ศาลเจ้านากาโอกะ-เท็นมังกุ:กลางเดือน - ปลายเดือนพฤศจิกายน 
・วัดโคเมียวจิ:กลางเดือน - ปลายเดือนพฤศจิกายน
・วัดโทฟุคุจิ:ต้นเดือน - ปลายเดือนพฤศจิกายน 
・วัดนันเซ็นจิ:ต้นเดือนพฤศจิกายน - ต้นเดือนธันวาคม 
・ถนนสายนักปราชญ์:ต้นเดือนพฤศจิกายน - ต้นเดือนธันวาคม 
・อะราชิยาม่า:ปลายเดือนพฤศจิกายน - ต้นเดือนธันวาคม 

【ข้อมูลเพิ่มเติม】

*สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรมสำหรับเด็กเล็ก (3-5ปี) - เฉพาะที่นั่งรถบัสเท่านั้น (ไม่รวมข้าวกล่องอาหารกลางวัน และที่นั่งในเรืออะราชิยาม่า)

*สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พัก อาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น (แม้ว่าจะไม่ได้ใช้บริการในส่วนนั้นๆก็ตาม)

*สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พัก อาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม) และค่าบริการเสริมต่างๆ

【หมายเหตุ】

*ฤดูกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี ซึ่งบริษัทยังคงนำท่านเดินทางตามกำหนดการเดิมของโปรแกรม แม้ในช่วงเวลานั้นๆไม่สามารถชมใบไม้เปลี่ยนสีได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงสถานที่ท่องเที่ยว หรือยกเลิกโปรแกรมทัวร์ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ท้องถิ่นในปัจจุบัน และจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

*ในบางกรณีอาจเดินทางถึง "ศาลเจ้านากาโอกะ-เท็นมังกุ" ในเวลา 8:30 นาฬิกา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำนักงานของศาลเจ้ายังไม่เปิดทำการ จึงอาจส่งผลให้ไม่ได้รับตราประทับของศาลเจ้า

*ในกรณีที่วันเดินทางมีสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย อันเป็นเหตุให้กิจกรรมล่องเรืออะราชิยาม่าถูกยกเลิก บริษัทจะทำการคืนเงินค่ากิจกรรมล่องเรือให้ในราคากลุ่ม (ผู้ใหญ่ 850 เยน / เด็ก 400 เยน) และเพิ่มเวลาในการเที่ยวชมอะราชิยาม่าให้แทน

*กรุณาสวมรองเท้าที่สะดวกสบายแก่การเดินทางสำหรับการเข้าร่วมโปรแกรมนี้ เนื่องจากกิจกรรมในโปรแกรมจะเน้นการเดินเที่ยวชมวัด ทั้งนี้ ในช่วงเช้า-เย็นของเดือนพฤศจิกายนจะมีอากาศที่ค่อนข้างเย็น กรุณาจัดเตรียมเสื้อคลุม-เสื้อกันหนาวติดตัวมาด้วย 

*โปรแกรมนี้รวมเพียง "ข้าวกล่องอาหารกลางวัน" ให้เท่านั้น กรุณาจัดเตรียมเครื่องดื่มมาด้วยตัวเอง

*ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน 

*ทางบริษัทอาจทำการยกเลิกการเดินทางสู่บางสถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรม / ลดเวลาการเที่ยวชมของบางสถานที่ท่องเที่ยว หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆเกิดขึ้น โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวในวันเดินทาง ทั้งนี้ อาจส่งผลให้เวลาในการสิ้นสุดโปรแกรมล่าช้าจากที่กำหนดไว้เป็นอย่างมาก 

*โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น 

*เนื่องจากหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ของโปรแกรมนี้ จะต้องเดินทางไปรับนักท่องเที่ยว ณ จุดรวมตัวอื่น ก่อนที่จะเดินทางมายังจุดรวมตัวของท่าน ดังนั้น หากวันเดินทางมีสภาพการจราจรที่ไม่เอื้ออำนวย หัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ และบัสนำเที่ยว อาจเดินทางมาถึงจุดรวมตัวของท่านช้ากว่าที่ระบุไว้ กรุณารอ ณ จุดรวมตัวจนกว่าหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ และบัสนำเที่ยวจะเดินทางมาถึง 

*ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

*ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์

*จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน

*บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

โปรแกรมการเดินทาง

- นัมบะ OCAT ​(รวมตัว 7:05 นาฬิกา)

- JR โอซาก้า (รวมตัว 7:35 นาฬิกา)

ศาลเจ้านากาโอกะ-เท็นมังกุ (เยี่ยมชม / ประมาณ 25 นาที) 

วัดโคเมียวจิ (เยี่ยมชม / ประมาณ 50 นาที)

วัดโทฟุคุจิ (เยี่ยมชม / ประมาณ 60 นาที)

วัดนันเซ็นจิ

ถนนสายนักปราชญ์ (เยี่ยมชม / ประมาณ 60 นาที *รวมเวลาเยี่ยมชม ④ & ⑤)

อะราชิยาม่า (เยี่ยมชม / ประมาณ 30 นาที)

กิจกรรมล่องเรือ / ประมาณ 30 นาที

- JR โอซาก้า

- นัมบะ OCAT(เดินทางกลับถึงในช่วงเวลา 18:00-19:30 นาฬิกา ตามกำหนดการ)

※จุดลงรถอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรของบริเวณนั้นๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง  :  นัมบะ

เวลาที่นัดหมาย  :  07:05 AM

จุดหมาย  :  Kyoto

ภาษา  :  ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน

ขอบเขตการให้บริการภาษา  :  บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ :   1 ท่าน*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ :  1 ท่าน

ราคา

THB 10,000,000

14 กรกฎาคม 2563

วันเดินทางทั้งหมด

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more