EASY EXPLORER CAPITAL OF UKRAINE (5 D 3 N) BY PS EASY EXPLORER CAPITAL OF UKRAINE (5 D 3 N) BY PS EASY EXPLORER CAPITAL OF UKRAINE (5 D 3 N) BY PS EASY EXPLORER CAPITAL OF UKRAINE (5 D 3 N) BY PS

EASY EXPLORER CAPITAL OF UKRAINE (5 D 3 N) BY PS

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – กรุงเคียฟ

09.00 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 8 เคาน์เตอร์ R สายการบินยูเครน อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

12.05 น.   ออกเดินทางสู่กรุงเคียฟ โดย สายการบินยูเครน อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PS272 **บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง (ไม่รวม soft drink และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์)**

17.55 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยาน BORYSPIL INTERNATIONAL AIRPORT กรุงเคียฟ ประเทศยูเครนหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (1) 

พักโรงแรม Premier Hotel Rus หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ 2

กรุงเคียฟ – วิหารเซนต์วลาดิเมีย – มหาวิทยาลัยเชฟเชนโก้ – โกลเด้นเกต – โบสถ์เซนต์ไมเคิลหรือโดมทองคำ – มหาวิหารเซนต์โซเฟีย – ห้างสรรพสินค้า Tsum ถนน Khreshchatyk Street

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2)

นำท่าน  เที่ยวชมบรรยากาศกรุงเคียฟ เมืองหลวงของประเทศยูเครน ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ในปี ค.ศ.482 โดยชนเผ่าสลาฟ อีกทั้งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเมืองหลวงที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดในยุโรป

นำท่านชม วิหารเซนต์วลาดิเมีย (St Volodymyr's Cathedral) หนึ่งในโบสถ์ที่สวยงามที่สุดและเป็นโบสถ์ศูนย์กลางของกรุงเคียฟ สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานครบรอบ 900 ปีของรัสเซีย โดยจักรพรรดิรัสเซีย Nicolas I โดยได้รับเงินบริจาคจากประชาชนทั่วประเทศ สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมไบเซนไทน์และเป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายยูเครนออร์โธดอกซ์

แล้วชม มหาวิทยาลัยเชฟเชนโก้ (Shevchenko University) หรือมหาวิทยาลัยเคียฟ มหาวิทยาลัยเก่าแก่และดีที่สุดของยูเครน สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยตั้งชื่อตาม Taras Shevchenko บุคคลสำคัญในวรรณคดีและศิลปะซึ่งถือเป็นผู้ก่อตั้งวรรณคดีสมัยใหม่ของยูเครน ในช่วงยุคสหภาพโซเวียต มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 3 แห่งพร้อมกับ Moscow State University และ Leningrad State University โดยอาคารหลักที่เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ คือ อาคารสีแดง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1837-1843 ในสไตล์คลาสสิกรัสเซีย

ชมโกลเด้นเกต (Golden Gate) ประตูเมืองเก่าที่เจ้าชายยาโรสลาฟสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 11 เป็นส่วนหนึ่งของปราการป้องกันตัวเมืองเคียฟตอนบน แล้วนำท่านชม โบสถ์เซนต์ไมเคิลหรือโดมทองคำ (Saint Michael's Golden-Dome) เป็นโบสถ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์นิกายยูเครนเนียนออร์โธด็อกซ์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำนีเปอร์ สร้างขึ้นในสมัยยุคกลาง โดยกษัตริย์ Sviatopolk II Iziaslavych ภายนอกเป็นสไตล์บาร็อคยูเครน และภายในตกแต่งเป็นสไตล์ไบเซนไทน์ โบสถ์เดิมถูกทำลายโดยเจ้าหน้าที่โซเวียตในทศวรรษที่ 1930 และได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ภายหลังสหภาพโซเวียตล่มสลายลง

จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารเซนต์โซเฟีย (Saint Sophia Cathedral) มหาวิหารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1037  โดยกษัตริย์ยโรสลาฟ เป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของกษัตริย์ในอดีต ภายในประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสคสีต่างๆกว่าล้านชิ้น โดยเฉพาะรูปพระแม่มารีที่ทำจากกระเบื้องโมเสค
สีทองเหลืองอร่าม

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (3)

นำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้า Tsum ตั้งอยู่บนถนน Khreshchatyk Street ถนนช้อปปิ้ง ซึ่งเป็นย่านการค้าใจกลางเมืองที่สำคัญของเคียฟ ภายในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้มีร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังระดับโลกต่างๆมากมายให้เลือกสรร อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ    อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในเที่ยวชมหรือช้อปปิ้งของท่าน

พักโรงแรม Premier Hotel Rus หรือในระดับเดียวกัน

 

วันที่ 3

กรุงเคียฟ – มหาวิหารอารามหลวง – ถ้ำพอร์จเชตกา ลาฟร่า – พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 – ห้าง Ocean Plaza Mall

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (4)

นำท่านเดินทางสู่ มหาวิหารอารามหลวงแห่งหมู่ถ้ำพอร์จเชตกา ลาฟร่า (Kiev Pechersk Lavra or Monastery of the Caves) เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของยูเครน และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์กร UNESCO มีเนื้อที่กว้างขวางถึง 75 เอเคอร์ ริมฝั่งแม่น้ำนีเปอร์ สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ในยุโรปตะวันออก นับตั้งแต่มีการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 651 โดยนักบวชแอนโทนี่ ผู้ต้องการความสงบได้เลือกถ้ำที่ภูเขาเบอร์เรสตอฟท์ (BERESTOV) เป็นอารามระดับสูงสำหรับนักบวชของนิกาย ทำให้ในยุคนั้นมีนักบวชมากกว่า 2,000 คนที่หลั่งไหลเข้ามาปฏิบัติและสร้างอารามตามหมู่ถ้ำมากกว่า 200 แห่งในบริเวณนี้ จนกลายเป็นหมู่บ้านที่มีนักบวชมากที่สุดในยุโรปตะวันออก

ชม ถ้ำพอร์จเชตกา ลาฟร่า (Pecherska Lavra) ชั้นใต้ดินของมหาวิหาร เป็นถ้ำที่มีทางเดินใต้ดินที่แคบๆและมีความยาวหลายร้อยกิโลเมตร เคยเป็นที่พำนักของพระสงฆ์ในอารามแห่งนี้ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง บรรดานักบวชกว่า 2,000 คน ใช้เป็นที่หลบภัยจากกองทัพนาซีเยอรมนี เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีนักบวชเสียชีวิตจำนวนมาก บริเวณชั้นใต้ดินจึงมีร่างของนักบวช 200 รูป ได้รับการรักษาไว้เป็นมัมมี่ภายในถ้ำแห่งนี้

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (5)

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 (World War II Museum) ชมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ปลดประจำการจากสมัยสงครามโลกครั้งที่นาซีเยอรมันบุกเข้ากรุงเคียฟซึ่งภายหลังจากสงครามสงบแล้วได้เก็บรวบรวมอาวุธต่างๆเพื่อไว้เตือนใจชนรุ่นหลังให้ระลึกถึงเหล่าวีรชนผู้กล้าหาญ และชม แบล็กทิวลิป หรือเฮลิคอปเตอร์ที่ลำเลียงร่างทหารที่เสียชีวิตพันชีวิตจากสงคราม

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่  Ocean Plaza Mall ศูนย์การค้าที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของยูเครนและเป็น entertainment complex ของกรุงเคียฟ เปิดตัวในปี ค.ศ. 2012 มีร้านค้าให้ท่านเลือกช้อปมากมาย

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (6)

พักโรงแรม Premier Hotel Rus หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ 4

กรุงเคียฟ – พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมพื้นบ้านและวิถีชีวิตชนพื้นเมือง – Aeromall ท่าอากาศยาน BORYSPIL INTERNATIONAL AIRPORT

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (7)

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมพื้นบ้านและวิถีชีวิตชนพื้นเมือง (Folk Open Air Museum) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีพื้นที่มากกว่า 160 เฮกเตอร์ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำ Ptich ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ที่ดินแห่งนี้ถูกครอบครองโดยราชวงศ์เก่าแก่ของเบลารุสมานานกว่า 130 ปี และปัจจุบันได้พัฒนาสถานที่แห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถานแห่งนี้ เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ซึ่งรวบรวมมรดกทางชาติพันธุ์แห่งชาติที่จัดเป็นที่เก็บรวบรวมงานฝีมือด้านต่าง ๆ ของหลายชนชาติ ทั้งงานปั้น งานเหล็ก งานไม้ โบสถ์ไม้กังหันลมเก่าโรงสี ตลอดถึงแสดงถึงประเพณีโบราณ วัฒนธรรมชนบทวิถีการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมของภูมิภาคต่างๆ ของประเทศยูเครนย้อนอดีตไปเมื่อ 100 ปี

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (8)

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน BORYSPIL INTERNATIONAL AIRPORT และมีเวลาให้ท่าน ช้อปปิ้งสินค้าของฝากกันก่อนเดินทางกลับที่ Aeromall ศูนย์การค้าที่อยู่บริเวณสนามบิน

19.55 น.  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ PS271

วันที่ 5

กรุงเทพฯ

09.55 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ :  รายการท่องเที่ยวและอาหาร อาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ *ภาพถ่ายเพื่อการนำเสนอโปรแกรมทัวร์เท่านั้น*

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้นตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดเป็นชั้นธุรกิจได้ หากต้องการนั่งชั้นธุรกิจ ท่านจะต้องจองตั๋วเดี่ยว กรุณาเช็คราคากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 • ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 • รถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2-3 ท่าน 
 • (หมายเหตุ : ทางบริษัทจะพยายามเลือกใช้โรงแรมที่มีเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก แต่เนื่องจากทวีปยุโรปอยู่ในแถบอุณหภูมิต่ำ ในบางเมืองจะไม่มีเครื่องปรับอากาศให้บริการ อีกทั้งในช่วงฤดูหนาว โรงแรมบางเมืองจะไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ ทางบริษัทอาจมีการปรับเปลี่ยนโรงแรมหรือย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ) 
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ
 • หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด (โดยสายการบิน ยูเครน อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่อง ได้จำนวนท่านละ 1 ใบ และน้ำหนักไม่เกิน 23 ก.ก.)
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่าน เนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าวีซ่ายูเครน และค่าบริการ ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม (โดยประมาณ 3,500  บาท) 
 • ค่าธรรมเนียมทิป คนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 50 ยูโร ตลอดทริป

ราคา

THB 10,000,000

25 พฤษภาคม 2563

วันเดินทางทั้งหมด

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more