นั่งกระเช้าลอยฟ้าทาชิโระ & กระเช้าลอยฟ้านาเอบะดรากอนโดล่า・ทะเลสาบไดเก็นตะ・ทะเลสาบฟุตาอิ / ออกเดินทางจากชินจูกุ One Day Trip

นั่งกระเช้าลอยฟ้าทาชิโระ & กระเช้าลอยฟ้านาเอบะดรากอนโดล่า・ทะเลสาบไดเก็นตะ・ทะเลสาบฟุตาอิ / ออกเดินทางจากชินจูกุ One Day Trip

Travel Information

Travel Rate

วันที่ 1

นั่งกระเช้าลอยฟ้าทาชิโระ & กระเช้าลอยฟ้านาเอบะดรากอนโดล่า・ทะเลสาบไดเก็นตะ・ทะเลสาบฟุตาอิ

ไฮไลท์ของโปรแกรม

1. กระเช้าลอยฟ้าทาชิโระ​・・・ชมวิวจากพื้นที่สูง 230เมตร

2. กระเช้าลอยฟ้านาเอบะดรากอนโดล่า・・・นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่มีเส้นทางยาวที่สุดในประเทศ ระยะทาง 5,481เมตร

3. ทะเลสาบฟุตาอิ・・・ชมทะเลสาบสีเขียวมรกต

4. ทะเลสาบไดเก็นตะ・・・สัมผัสความงดงามของธรรมชาติในฤดูกาลใบไม้ร่วง กับวิวใบไม้เปลี่ยนสีที่สะท้อนลงบนผืนน้ำ​
*ฤดูกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีของปีที่ผ่านมา:กลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนพฤศจิกายน

เดินลงจากสถานีกระเช้าลอยฟ้าทาชิโระ-ซังโจ → สถานีกระเช้าลอยฟ้านาเอบะดรากอนโดล่า-ซังโจ (ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร / ใช้เวลาประมาณ 25 นาที)
*เส้นทางบางส่วนเป็นถนนที่ยังไม่ปรับพื้นผิว
*เส้นทางบางส่วนเป็นทางเดินลงเขาที่ลาดชัน จึงอาจลำบากต่อการเดิน
*เนื่องจากจุดขึ้น-ลงรถบัสอยู่คนละสถานที่ สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะนั่งกระเช้าลอยฟ้า จะเป็นการนั่งรถบัสเที่ยวชม

[Option bento...เปลี่ยนเมนูข้าวกล่องอาหารกลางวัน]​
สามารถเปลี่ยนเมนูข้าวกล่องอาหารกลางวัน จากเมนู ”ข้าวนึ่งเกาลัด” เป็นเมนู ”ข้าวนึ่ง Toge-no-Kamameshi)” 
ข้าวนึ่ง Toge-no-Kamameshi (กล่องกระดาษ・ไม่รวมเครื่องดื่ม)・・・ข้าวกล่องยอดนิยมในญี่ปุ่น ประกอบไปด้วยข้าว เนื้อไก่ ไข่นกกระทา เม็ดเกาลัด รากโกโบ แอปริคอท เห็ดชิตาเกะ และหน่อไม้  เพิ่มเงินเพียง 550 เยน (รวมภาษี)
※สำหรับผู้ที่สนใจเปลี่ยนเมนูอาหาร กรุณาแจ้งให้บริษัททราบก่อนถึงวันออกเดินทาง อย่างน้อย 4 วันทำการของบริษัท
※กรุณาชำระล่วงหน้า

【ข้อมูลเพิ่มเติม】
*สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรมสำหรับเด็กเล็ก (3-5ปี) - ที่นั่งรถบัส และค่านั่งกระเช้าลอยฟ้านาเอบะดรากอนโดล่า & กระเช้าลอยฟ้าทาชิโระ
*สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พัก อาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น (แม้ว่าจะไม่ได้ใช้บริการในส่วนนั้นๆก็ตาม)
*สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พัก อาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม) และค่าบริการเสริมต่างๆ

【หมายเหตุ】

*ในกรณีที่กระเช้าลอยฟ้านาเอบะดรากอนโดล่า หรือ กระเช้าลอยฟ้าทาาชิโระ อันใดอันหนึ่งหยุดให้บริการ บริษัทจะนำท่านเดินทางด้วยยานพาหนะอื่นแทนกระเช้าลอยฟ้าที่หยุดให้บริการทั้งในขาไปและขากลับ ทั้งนี้ ในกรณีที่กระเช้าลอยฟ้าทั้ง 2 อย่าง หยุดให้บริการ ทางบริษัทจะทำการคืนเงินค่านั่งระเช้าลอยฟ้าให้แก่ท่าน และพาท่านไปเยี่ยมชมสถานที่อื่นแทน

*กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้

*ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน

*ฤดูกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน

*โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น 

*ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

*ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์

*จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน

*บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

โปรแกรมการเดินทาง

  • ชินจูกุ (ออกเดินทาง 7:20 นาฬิกา)
  • เมืองยูซาว่า (แวะเลือกซื้อของ / ประมาณ 20 นาที)
  • ทะเลสาบไดเก็นตะ (ชมใบไม้เปลี่ยนสี / 30 นาที)
  • ทะเลสาบฟุตาอิ (แวะถ่ายรูป / 10 นาที)
  • สถานีกระเช้าลอยฟ้าทาชิโระ-ซังโระคุ
  • (นั่งกระเช้าลอยฟ้าทาชิโระ / ประมาณ 10 นาที) สถานีกระเช้าลอยฟ้าทาชิโระ-ซังโจ
  • [เดินลงในระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร / ประมาณ 25 นาที] สถานีดรากอนโดล่า-ซังโจ
  • (นั่งกระเช้าลอยฟ้านาเอบะดรากอนโดล่า / ประมาณ 25 นาที) สถานีดรากอนโดล่า-ซังโระคุ
  • [นั่งรถบัสชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีในเส้นทาง Mikuni Pass] ทะเลสาบอะคะทานิ (แวะถ่ายรูป / ประมาณ 10 นาที)
  • ชินจูกุ (เดินทางกลับถึงในเวลา 18:50 นาฬิกา ตามกำหนดการ)

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง  :  ชินจุกุ(Tokyo Metropolitan Underground Car Park)

เวลาที่นัดหมาย  :  07:20 AM

จุดหมาย  :  จังหวัดนีกาตะ

ภาษา  :  ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน

ขอบเขตการให้บริการภาษา : บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ : 1 ท่าน *อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ : 1 ท่าน

ราคา

THB 10,000,000

28 พฤษภาคม 2563

วันเดินทางทั้งหมด

People

Adult

(Age 12+)

Child

(Age 6 to 11)

Infant

(Age 3 to 5)

Booking

Share this tour

Hippo’s Blog

View more

Hippo’s Tips & Recommend

View more